Публічна оферта та публічний договір щодо надання послуг автоматизації діяльності бізнесу на сайті www.eserviabeauty.com

Документ, положення якого викладені нижче, є публічною офертою та публічним договором. У відповідності до ч. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України, подача заявки на реєстрацію на сайті www.eserviabeauty.com є Акцептом даної оферти, що прирівнюється до укладення договору на умовах, викладених нижче. Ця публічна оферта адресована всім фізичним та юридичним особам, що бажають скористатися послугою і мають технічну можливість одержання послуги.

ТОВ “ЕСЕРВІЯ”, юридична особа, зареєстрована відповідно до чинного законодавства України, код ЄДРПОУ 41504571, (далі – Виконавець) з однієї сторони, керуючись чинним законодавством України пропонує (публічна оферта) фізичній особі та/або юридичній особі (далі – Замовнику), в подальшому разом – Сторони, а кожен окремо – Сторона, укласти публічний договір про надання послуг автоматизації діяльності бізнесу на сайті www.eserviabeauty.com (далі – Договір) на таких умовах:

1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

Публічна оферта – пропозиція Виконавця, адресована будь-якій фізичній та/або юридичній особі, видповідно до ст. 633 Цивільного кодексу України, укласти з ним публічний договір про надання послуг автоматизації діяльності бізнесу на www.eserviabeauty.com на умовах, що викладені у даному Договорі. Акцепт – повна й безумовна згода Замовника на укладення Договору на умовах, визначених цим Договором. Замовник – фізична та/або юридична особа, користувач послуг, яка зареєструвалась у встановлений на www.eserviabeauty.com спосіб, якій Виконавець надає послуги відповідно до умов цього Договору. Послуга – це надання Виконавцем Замовнику доступу до Особистого кабінету на www.eserviabeauty.com після проходження Замовником реєстрації на www.eserviabeauty.com. Послуга надає можливість автоматизації деяких операційних процесів Замовника, отримання додаткової аналітичної та статистичної інформації, проведення маркетингових заходів, комунікації з клієнтом тощо. Також Послуга надає можливість клієнтам Замовника здійснювати автоматичні бронювання вільних місць в закладах Замовника на умовах, визначених цим Договором. Обсяг функцій і можливостей Послуги залежить від обраного Замовником пакету, опис якого надано Виконавцем на офіційному сайті www.eserviabeauty.com. Тестовий період – це період, який складається з 21 календарного дня після реєстрації Замовника на www.eserviabeauty.com, протягом якого Замовник отримує Послугу для ознайомлення та пробного користування без здійснення плати за це. Вартість послуг – платіж, розмір якого встановлюється Виконавцем за Послуги. Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована. Суб’єкт персональних даних – фізична особа, стосовно якої відповідно до чинного законодавства здійснюється обробка її персональних даних. Згода суб’єкта персональних даних – будь-яке добровільне волевиявлення фізичної особи щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки. Реєстрація на www.eserviabeauty.com означає автоматичне надання згоди Суб’єктом персональних даних на їх обробку. Особистий кабінет – це технічний інструмент, за допомогою якого надається Послуга, що містить сукупність інформації про Замовника, яка ним надається під час реєстрації на сайті https://eserviabeauty.com/

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. В порядку та на умовах, визначених Договором, Виконавець надає Замовнику, а Замовник приймає Послугу лише після подання Замовником заяки на реєстрацію на сайті www.eserviabeauty.com та створення Особистого кабінету.

2.2. Для реєстрації на сайті Виконавця Замовнику необхідно подати заявку на реєстрацію, де необхідно ввести електронну адресу, надати контактний номер телефону, ім’я замовника, інформацію про назву та адресу бізнесу, після чого з заявником зв’яжеться представник Виконавця та надасть подальші інструкції.

2.3. Строк дії цього Договору необмежений. Будь-яка зі Сторін може його розірвати в порядку, передбаченому цим Договором.

2.4. Всі зміни й доповнення до Договору публікуються на сайті Виконавця.

2.5. Всі умови Договору є обов’язковими як для Замовника, так і для Виконавця. Перед початком користування Послугою Замовник зобов’язаний ознайомитися з умовами Договору. Якщо Замовник не згодний з умовами Договору, він не матиме можливості користуватися Послугою.

2.6. У разі незгоди Замовника з умовами Договору або зі змінами, внесеними Виконавцем у даний Договір, Замовник повинен припинити користування Послугою.

2.7. Замовник — суб’єкт персональних даних, який пройшовши реєстрацію на www.eserviabeauty.com, надає згоду на обробку його персональних даних в базі персональних даних Виконавця, а також погоджується отримувати регулярні повідомлення від Виконавця будь-якими засобами зв’язку.

3. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

3.1. Надання Послуги починається після проходження Замовником процесу реєстрації на сайті www.eserviabeauty.com шляхом Акцепту (прийняття) умов цього Договору, без його письмового підписання Сторонами. Дійсний Договір має юридичну силу відповідно до ст. 633 ЦК України і є рівносильним Договору, підписаному Сторонами. Відповідно, Замовник, який зареєструвався на сайті, вважається ознайомленим з даним Договором та таким, що погоджується з усіма його умовами.

3.2. Замовник, який вперше зареєструвався на сайті www.eserviabeauty.com, отримує можливість корустуватися Послугою на Тестовий період.

3.3. З метою якісного надання Послуги передбачаються технічні перерви, які необхідні для технічного обслуговування та налаштування Послуги. По можливості, перерви в роботі Послуги здійснюються в моменти найменшого її навантаження.

4. ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ СТОРІН

4.1. Виконавець зобов’язується:

4.1.1. Надавати Замовнику Послугу відповідно до умов, визначених цим Договором.

4.1.2. Сповіщати Замовника про планові перерви в роботі сайту www.eserviabeauty.com

4.2. Виконавець має право:

4.2.1. У випадку нездійснення оплати Послуги тимчасово призупинити надання Послуги до моменту, поки Замовник не оплатить надання Послуги.

4.2.2. Розширювати або обмежувати функціонал Послуги на свій розсуд.

4.2.3. Змінювати порядок надання Послуги та її вартість без переукладання цього Договору, опублікувавши зміни на своєму сайті www.eserviabeauty.com, за 7 (сім) календарних днів до їх впровадження.

4.3. Замовник зобов’язується:

4.3.1. Вчасно оплачувати послуги Виконавця в обсязі, порядку і строки, передбачені цим Договором.

4.3.2. Дотримуватися умов цього Договору.

4.3.3. Не перепродавати, не надавати результати послуг за цим Договором третім особам.

4.3.4. Ознайомитись з Договором, умовами надання Послуги, дотримуватись та виконувати їх вимоги.

4.3.5. Тримати в таємниці всі мережеві реквізити (логіни, паролі).

4.4. Замовник має право:

4.4.1. Отримувати інформацію про порядок та умови надання Послуги.

4.4.2. Відмовитись від отримання Послуги в порядку, передбаченому цим Договором.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність згідно з Договором та чинним законодавством України.

5.2. Виконавець не несе відповідальності за дії Замовника стосовно третіх осіб або третіх осіб стосовно Замовника та можливими із цим збитками.

5.3.Сервіс Виконавця www.eserviabeauty.com не зберігає інформацію про банківські реквізити Замовника, а отже Виконавець не несе відповідальності за їх розповсюдження.

6. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ, ПОРЯДОК І ТЕРМІНИ ОПЛАТИ

6.1. Замовник здійснює регулярну оплату Послуги в розмірі, який встановлюється Виконавцем. Розмір оплати за Послугу визначається залежно від обраного Замовником пакету.

6.2. Виконавець залишає за собою право змінювати розмір оплати Послуги у разі змінення ринкових умов або за інших суттєвих обставин.

6.3. Оплата послуг здійснюється після користування Послугою або шляхом внесення передоплати. Про необхідність оплати Замовник інформується в Особистому кабінеті та/або шляхом отримання рахунку на електронну пошту, надану Замовником при реєстрації. У разі не здійснення оплати у вказаний строк Виконавець призупиняє надання Послуги. Призупинення надання Послуги означає відключення технічної можливості Замовнику користуватися Особистим кабінетом. Після здійснення оплати Замовнику автоматично відновлюється надання Послуги в повному обсязі.

6.4. Оплата послуг здійснюється Замовником на www.eserviabeauty.com в Особистому кабінеті шляхом, обраним Замовником.

6.5. Кошти, внесені на рахунок Виконавця за надання Послуги, не підлягають поверненню.

7. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

7.1 Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань у випадку, якщо таке невиконання або неналежне виконання сталося унаслідок дії обставин непереборної сили. Під обставинами непереборної сили розуміються пожежі, землетруси, інші природні явища, стихійні лиха, дії третіх осіб, збої в електропостачанні й у роботі комунікацій, які використовуються для надання послуг, прийняття актів державних органів та інші незалежні від Сторін обставини, що унеможливлюють своєчасне, повне та належне виконання Стороною своїх зобов’язань за даним Договором.

7.2. У випадку виникнення обставин непереборної сили Сторона, яка знаходиться під її дією, повідомляє про це іншу Сторону протягом 5 днів з моменту виникнення такої обставини або з моменту виникнення у такої Сторони можливості повідомити іншу Сторону про виникнення обставини. Після припинення дії обставини непереборної сили Сторона, яка знаходилась під її дією, повідомляє про таке припинення іншу сторону протягом 5 днів з моменту закінчення дії обставини непереборної сили або з моменту виникнення у такої Сторони можливості повідомити іншу Сторону про припинення дії обставини непереборної сили.

8. ПОРЯДОК ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ

8.1. Усі спори, що виникають за даним Договором або пов’язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

8.2. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.

9. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ, ПОРЯДОК ЙОГО ЗМІНИ ТА РОЗІРВАННЯ

9.1. Договір набирає чинність для Сторін з моменту реєстрації Замовника на сайті www.eserviabeauty.com, вважається укладеним на невизначений строк і діє до припинення його однією зі Сторін або обома Сторонами.

9.2. Для відмови від отримання Послуги Замовник повинен поінформувати Виконавця не менш ніж за 7 календарних днів, направивши відповідний запит в Особистому кабінеті. При цьому Замовник повинен оплатити отримання Послуги до дати припинення її надання.